Regulamin

Regulamin zakupów na www.madamedeminou.pl

§ 1 Definicje

1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
I. Regulamin – dokument stanowiący opis zasad i warunków współpracy ustanowionej pomiędzy Administratorem a Organizatorem.
II. Bileteria – strona internetowa pod adresem www.madamedeminou.pl
III. Administrator – zarządca Bileterii działający jako Magdalena Kamińska Atelier Minou z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krępowieckiego 7a/1 pod numerem, numerem NIP: 527-266-95-24 oraz REGON: 367387983.
IV. Wydarzenie – występ artystyczny o tematyce burleski organizowany przez Madame de Minou
V. Organizator – Magdalena Kamińska reprezentująca firmę Magdalena Kamińska Ateler Minou występująca pod pseudonimem Madame de Minou.
VI. Klient – osoba lub podmiot dokonujący Rezerwacji Biletów przez Bileterię.
VII. Bilet – dokument upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie, którego on dotyczy. Bilet może być dostępny w formie lub Biletu elektronicznego.
VIII. Bilet Elektroniczny – mailowa forma Biletu w formacie PDF (Portable Document Format).
X. Rezerwacja – czasowe zablokowanie wskazanych przez Klienta Biletów na Wydarzenie dokonane w Bileterii z określeniem formy Biletów oraz sposobu ich dostarczenia.
XI. Zakup – potwierdzona i opłacona przez Klienta Rezerwacja.

§ 2 Zakres i przedmiot regulaminu

1. Niniejszy Regulamin opisuje procedurę dokonania Rezerwacji Biletów przy wykorzystaniu Bileterii z uwzględnieniem sytuacji dotyczących zwrotu zakupionych Biletów.
3. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Bileterią dochodzi w momencie zapisania przez Klienta Rezerwacji.
4. Klient zapisując Rezerwację potwierdza akceptację oraz zapoznanie się z Regulaminem.

§ 3 Zasady i warunki zakupu Biletów

1. W celu dokonania Zakupu Biletu na wybrane Wydarzenie, Klient zobowiązany jest do złożenia Rezerwacji za pośrednictwem formularza na stronie Bileterii
2. W przypadku Rezerwacji Biletów przez formularz dostępny na stronie Bileterii, Klient zobowiązany jest do wskazania liczby oraz rodzaju miejsc, wskazania formy dostarczenia Biletu, podania prawidłowego adresu mailowego, podania imienia i nazwiska osoby zamawiającej, wskazania formy płatności oraz zaakceptowania Regulaminu. Opcjonalnie Klient może zamówić fakturę VAT za zakupione Bilety.
3. Przed zapisaniem Rezerwacji, Klient w podsumowaniu formularza służącego do składania Rezerwacji, informowany jest przez Bileterię o łącznej wartości zamówienia wliczając w to wszelkiego typu prowizje oraz opłaty dodatkowe wynikające z obsługi płatności oraz dostarczenia Biletów. Klient zapisując Rezerwację oświadcza gotowość do natychmiastowej zapłaty.
5. Bilety wysyłane są po poprawnym zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Klienta. W przypadku nieopłacenia Rezerwacji, zablokowane wcześniej Bilety są automatycznie zwalniane i ponownie trafiają do sprzedaży w Bileterii, a zapisana Rezerwacja zostaje usunięta.
6. Klient może nabyć Bilety formie Biletu Elektronicznego.
a) Klient otrzyma Bilet w formie pliku PDF wysyłanego na maila, który należy wydrukować na papierze i z wydrukiem udać się na występ lub pobrać na urządzenie mobilne i okazać plik na wejściu. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim pliku zabezpieczając go przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.
b) W przypadku zagubienia Biletu Elektronicznego, Klient ma możliwość wygenerowania duplikatu Biletu kontaktując się z Organizatorem przez formularz kontaktowy Bileterii.
7. Klient powinien opłacić Rezerwację Biletów wybierając jedną z dostępnych form płatności.
a) Przelew bankowy – opcja płatności dostępna dla Wydarzeń do których odbycia pozostało więcej niż 7 dni. W przypadku wyboru tej opcji płatności Klient na własną rękę dokonuje wpłaty na wskazany rachunek bankowy, zgodnie z przesłanymi mu informacjami.
b) Płatność online przez system Przelewy24 – opcja zautomatyzowanego procesu płatności której Klient korzystając z zewnętrznego operatora współpracującego z Bileterią dokonuje szybkiej płatności przez Internet.
8. Klient jednorazowo przez Bileterię może zamówić maksymalnie do 4 sztuk Biletów. W przypadku zamówień grupowych (powyżej 4 sztuk) należy złożyć kilka Rezerwacji lub złożyć Rezerwację telefoniczną.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Klienta adres mailowy (podczas składania Rezerwacji).
10. Wydrukowany Bilet Elektroniczny który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie.
11. W związku z nietypowym charakter Wydarzeń wstęp na nie oraz możliwość zakupienia biletów przysługuje jedynie osobom pełnoletnim.

§ 4 Wydarzenia – zmiany, reklamacje i zwroty Biletów

1. Po złożeniu i opłaceniu Rezerwacji, Klient nie ma możliwości jej edycji lub zmiany na inną.
2. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku odwołania, zmiany daty lub znaczącej zmiany miejsca bądź godziny odbycia się Wydarzenia w sytuacji niespowodowanej siłami wyższymi. Przez znaczącą zmianę godziny odbycia się Wydarzenia rozumie się sytuację, w której Wydarzenie odbędzie się z ponad półgodzinnym wyprzedzeniem lub ponad dwugodzinnym opóźnieniem. Przez znaczącą zmianę miejsca odbycia się Wydarzenia rozumie się sytuację, w której zaplanowane Wydarzenie odbędzie się w innej miejscowości, niż ta w której Wydarzenie zostało pierwotnie zaplanowane.
3. W przypadku zmiany daty lub znaczącej zmiany miejsca bądź godziny odbycia się Wydarzenia opisanej w §4 pkt 2, wszelkie zwroty należy zgłosić w wyznaczonym do tego terminie, o którym Klient zostanie poinformowany mailowo oraz na stronie głównej madamedeminou.pl. Po upływie wyznaczonego terminu, Bilety zachowują swoją ważność na nowy termin lub miejsce odbycia się Wydarzenia i nie podlegają zwrotowi.
4. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe, a Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Ograniczenie to wynika z Ustawy art. 38 pkt 12 oraz 13.
5. Zwrot lub przebukowanie nastąpić może na wniosek Klienta po wcześniejszym zgłoszeniu go drogą mailową pod adresem burlesque@madamedeminou.pl , a Administrator zobowiązuje się do przebukowania Biletów lub zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.
6. W przypadku dokonania zwrotu, zwracana jest tylko i wyłącznie wartość nominalna Biletów, a wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez kupującego (w tym opłaty z tytułu dostarczenia Biletu czy prowizji płatności bankowych) nie podlegają zwrotowi.
7. W przypadku Wydarzeń w których występuje wielu artystów, Organizator ma prawo do nieznacznej korekty składu z przyczyn od niego niezależnych lecz pod warunkiem, że nie będzie ona większa niż połowa pierwotnie zaplanowanego składu oraz że nie wpłynie ona na zmianę programu dla zaplanowanego Wydarzenia.
8. W przypadku zwrotu Biletu z powodów opisanych w §5 ust. 2 tego regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zwrotu jeżeli do daty odbycia się Wydarzenia pozostało mniej niż 7 dni, a zmiany opisane w §5 ust. 2 tego regulaminu nastąpiły nie później niż 7 dni przed datą odbycia się Wydarzenia.
9. W przypadku powstania w miejscu Wydarzenia jakichkolwiek niezgodności (np. zdublowane miejsca, zła widoczność czy błędnie oznaczony sektor), Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi na miejscu Wydarzenia. W przypadku rezygnacji Klienta z udziału w Wydarzeniu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Klient zobowiązany jest do otrzymania od Organizatora pisemnego potwierdzenia o zaistniałej sytuacji. Tylko pisemnie udokumentowane przez Organizatora reklamacje podlegać będą późniejszemu rozpatrzeniu.
10. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Administratora w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej burlesque@madamedeminou.pl .
11. Ewentualne zwroty i rekompensaty dla Klienta w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będą dokonywane w konsultacji z Klientem.

§ 6 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest: Magdalena Kamińska Atelier Minou z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krępowieckiego 7a/1 pod numerem, numerem NIP: 527-266-95-24 oraz REGON: 367387983.
2. Do kontaktu z Administratorem służy następujący adres mailowy: burlesque@madamedeminou.pl
3. Poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych klient może zażądać dostępu do swoich danych w celu ich zmiany, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.
4. Dane osobowe przechowujemy do czasu wygaśnięcia umowy ale z zastrzeżeniem, że mogą być one przechowywane w celach procedowania reklamacji, celach statystycznych, marketingowych oraz rozliczeniowych w sytuacjach w których jest to wymagane lub dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Pełną informację o aktualnej Polityce Prywatności publikujemy pod wskazanym adresem: https://www.madamedeminou.pl/polityka/

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Do prawidłowego korzystania z Bileterii niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej zgodnej ze standardem HTML5 oraz z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.
2. Internetowe rozliczenia transakcji kartą kredytową i szybkie płatności online przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za działania wynikłe ze strony wymienionych pośredników płatności.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zamieszczania na sprzedawanych w Bileterii Biletach imienia i nazwiska Klienta dla celów weryfikacji Biletów przez Organizatora na Wydarzeniu oraz wyeliminowania procedury zakupu Biletów przez Klientów w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem. Informacja o tym, iż Bilety na wydarzenie będą imienne a nie na okaziciela będzie dostępna w opisie Wydarzenia.
4. Organizator Wydarzenia może zastrzec sobie prawo do rejestrowania wydarzenia i utrwalania wizerunku Klientów przy użyciu urządzeń cyfrowych w celu rejestracji przebiegu Wydarzenia. Klient kupując Bilet na takie Wydarzenie automatycznie wyraża zgodę na rejestrację jego wizerunku.
5. Regulamin obowiązuje od dn. 16 czerwca 2020 roku.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.